Metropolitan Egyetem - KarrierCentrum   

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


a METU Jobs Portál
működéséhez kapcsolódó adatkezelésről


1. PREAMBULUM

A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a Budapesti Metropolitan Egyetem (székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9., intézményi azonosító: FI33842) (továbbiakban: Adatkezelő) ismertesse Önnel a METU Jobs Portál (továbbiakban: Portál) működésével, üzemeltetésével összefüggésben kifejtett adatkezelési műveleteit megfelelve

  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulation (GDPR) előírásaiban, és 
  • a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató a METU Jobs Portál Felhasználási Feltételeinek elválaszthatatlan részét képezi.

2. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Budapesti Metropolitan Egyetem (rövidített elnevezése METU; a továbbiakban Adatkezelő)
Székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.
Intézményi azonosító: FI33842
Telefon: +361-273-2987
Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: adatvedelmitisztviselo@metu.hu

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
3.1. A METU Jobs Portál működtetésével Adatkezelő a Felhasználási Feltételekben megnevezett Szolgáltatások igénybe vételét biztosítja.
3.2. A Portálra történő regisztrációt, belépést, és Felhasználói profil létrehozását követően az adatkezelés célja a METU Jobs Portál Szolgáltatásainak személyre szabott biztosítása, keresés, szűrés a megadott preferenciáknak megfelelően, tájékoztatás az állásajánlatokról, közösségi kapcsolatfelvétel elősegítése, illetve állásajánlatok célzott megjelenítése, melyek a hallgatói Felhasználók képzettségeinek vagy szakmai tapasztalatainak megfelelhetnek.
3.3. A Felhasználó által megadott adatokat, feltöltött egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatokat Adatkezelő abból a célból kezeli, hogy a hallgatói Felhasználókat a végzettségének és érdeklődési körének leginkább megfelelő álláslehetőségekről tájékoztassa, a munkaadói Felhasználókkal az online térben történő találkozást elősegítse.

3.4. A Budapesti Metropolitan Egyetem akkor válik Adatkezelővé, ha az érintettől, vagy az adatok átadására jogosulttól megkapja az adatokat, amely megtörténik a METU Jobs Portálon történő sikeres regisztrációval, hallgatói Felhasználó belépésével és a megfelelő dokumentumok Felhasználó általi feltöltésével.

Érintett: a személyes adatok kezelése szempontjából érintett a Felhasználási Feltételekben meghatározott Felhasználó.

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
4.1. A Portálra történő regisztráció során, illetve a hallgatói Felhasználó belépésével az annak feltételeként megadott személyes adatok, valamint a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz az adatkezelés a Felhasználási Feltételek, mint szerződés teljesítéséhez szükségesek.
4.2. A Felhasználó által megadott további személyes adat esetén az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, értelmében az Ön hozzájárulása, amelyet a Portálon történő adatbeviteli mezők kitöltésével, jelölőnégyzetek és választógombok megjelölésével, dokumentumok feltöltésével, valamint az Adatkezelési tájékoztató ismeretében annak elfogadásával, önkéntesen és határozottan ráutaló magatartással kinyilvánít.
Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Adatkezelő a Portál adatbázisában kizárólag a Portál hatékony és eredményes működtetéséhez szükséges személyes adatokat, és információkat kezel.
A Portált üzemeltető Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a rendszer céljával össze nem egyeztethető tartalmakat törölje. Az Adatkezelő felkéri a Felhasználókat, hogy olyan adatokat, amelyek nem tartoznak ebbe a körbe (pl. hobbi, családi állapot, politikai vélemény, stb.) ne tüntessen fel az önéletrajzában, motivációs levelében, feltöltött dokumentumaiban.

METU alapvetően nem kezel *különleges adatokat, azonban nem tudja kizárni annak lehetőségét, hogy a regisztrációs és a Profil oldal kialakítási folyamata során az érintettek különleges adatot osszanak meg magukról.
*Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
4.4. Figyelemmel az előzőekben kifejtettekre, amennyiben a Felhasználó különleges adatot is megad, illetve megismerhetővé tesz, tudomásul veszi, hogy a különleges adat jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerinti megismeréséért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

5. AZ ADATKEZELÉSBEN HOZZÁFÉRÉSI JOGGAL RENDELKEZŐK KÖRE
5.1. A Felhasználók személyes adataihoz kizárólag Adatkezelő üzemeltetési feladatokat ellátó munkatársai, és az adott szakterületet támogató munkatársak férhetnek hozzá. Adatkezelő megteszi a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket, hogy az adatbázisban kezelt személyes adatokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá.
5.2. Az Adatkezelőnél az adatokhoz hozzáféréssel kizárólag azon személyek rendelkeznek, akiknek ez a feladataik ellátásához feltétlenül szükséges.
5.3. Adatkezelő a regisztrációs aktivitás mérése céljából az   általa kezelt személyes adatok alapján – azokat személyes jellegüktől megfosztva – statisztikákat készíthet a Portál működésével kapcsolatos folyamatok elemzése, értékelése és minőségi szolgáltatás nyújtása érdekében.

6. A KEZELT ADATOK KÖRE
6.1. Adatkezelő kizárólag a megfelelő regisztrációt, és a hallgatói Felhasználó belépését követően a Felhasználó által közvetlenül a METU Jobs Portálra feltöltött dokumentumok személyes adatait, azonosító adatokat, és a kapcsolati adatokat kezeli.

6.1. Hallgatói Felhasználó:
azonosító adatok: állampolgárság, születési és nemre vonatkozó adatok, vezeték és keresztnév, lakóhely,
kapcsolattartási adatok: e-mail cím, Neptun kód, közösségi oldalak profiladatai, telefonszám,
tanulmányi adatok: Intézmény neve, Ország, Szak/képzés neve, Kezdés éve, Sikeres záróvizsga éve, Képzés szintje, Aktív hallgatói jogviszony megjelölése
munkahelyi adatok: korábbi vagy jelenlegi munkahelyek azonosító adatai, cég neve, ország, város, kezdés éve, befejezés éve, betöltött munkakör (pozíció), szakterület (feladat)
nyelvtudásra vonatkozó adatok: idegen nyelv megnevezése, államilag elismert nyelvvizsga megnevezése, beszélt és értett nyelvtudás szintje,
egyéb: készségek, erősségek, soft skillek, szabad szöveges adatok, információk, álláskeresési preferenciák,
elfogadó nyilatkozatok igazoló adatai: un. „log file”-ok,
feltölthető dokumentumok: önéletrajz, profilkép
feltöltés megengedett formátuma: „pdf”, „jpeg vagy jpg kép”

6.2. Munkaadói Felhasználó:

azonosító adatok: cégnév, adószám, székhely, honlap címe, logó, profil oldal fejléce, e-mail cím,
kapcsolattartó adatai: vezeték és keresztnév, beosztás, telefonszám, e-mail cím,  regisztráció során megadott jelszó
egyéb: szabad szöveges adatok, információk,
feltölthető dokumentumok: profilkép, profil fejléce
Hirdetés felvitele során megadott adatok:
Hirdetés alapadatok: hirdetés címe, pozíció megnevezése, szakmacsoport választása, címke megadása, foglalkoztatás jellege, fizetett munka, szükséges hallgatói jogviszony)
Munkavégzés helye: ország, irányítószám, város, utca, házszám
Hirdetés szövege
Hirdetés galéria: képek feltöltése .jpg, .jpeg formátumban
Video galéria: video URL megadása
Egyéb: számítógépes ismeretek, szakmai készségek, soft skillek, nyelvek megadása
feltöltés megengedett formátumai: „pdf”, „jpeg vagy jpg kép”

7. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSI IDEJE
7.1. Adatkezelő a regisztrált Felhasználó által megadott, és a hallgatói Felhasználó belépése során megadott adatokat a Portál adatbázisában a Felhasználó profil oldalának a Portálról történő törléséig, az érintett  törlési kérelmének benyújtásáig, illetve addig kezeli, amíg az a Felhasználási Feltételek teljesítéséhez, illetve megszüntetéséhez szükséges.

8. AZ ADATOK FORRÁSA

8.1. Az adatokat az érintett a regisztráció során, illetve a hallgatói Felhasználó a belépés során adja meg. Amennyiben az adatokat az érintett nem kívánja megadni, akkor Adatkezelő nem tudja számára a Portál Szolgáltatásainak igénybe vételét biztosítani.

9. ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS
9.1. Adatkezelő az általa végzett adatkezeléshez kapcsolódó technikai műveletekhez adatfeldolgozót jelenleg nem vesz igénybe.
9.2. A Felhasználó adatait Adatkezelő nem továbbítja, kivéve, ha a bíróság, az ügyész, a nyomozó, szabálysértési, vagy közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkeresi Adatkezelőt.

10. ADATOK MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE
10.1. Felhasználó a METU Jobs Portál rendszerében, adatbázisában rögzített adatait, és feltöltött dokumentumait jogosult korlátozás nélkül bármikor módosítani, kijavítani, helyesbíteni vagy törölni, illetőleg a regisztráció végleges törlésével adatai teljes körű és végleges eltávolítását kérni Üzemeltetőtől.
10.2. Munkaadói Felhasználó a METU Jobs Portálra történő regisztrálással, a hallgatói Felhasználó a belépéssel a Portálon ajánlott pozíciókra a későbbiekben bármikor jelentkezhet anélkül, hogy Profil oldalát ismételten ki kellene töltenie.
10.3. A metujobs@metropolitan.hu e-mail címre érkezett, személyes adatokat tartalmazó elektronikus levelet az Adatkezelő a kérelem elbírálását követően törli.
Valamennyi adatkezelésre irányadó, hogy Adatkezelő akár a saját maga, akár a Felhasználó által törölt adatokhoz a törlést követően nem fér hozzá, azokat adatbázisából eltávolítja.

11. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI
Az adatok bizalmassága és biztonsága
Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő intézkedést.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.
Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és működteti, hogy a kezelt adatok

  • kizárólag az arra feljogosított számára legyenek hozzáférhetők,
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek legyenek szerverszintű és alkalmazás szintű védelmi eljárások révén,
  • az adatok változatlansága és a változtatások igazolhatósága biztosított legyen,
  • az adatok rendelkezésre álljanak az adatkezelés teljes tartama alatt.

Az Önt megillető jogok
Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján a metujog.kapu@metropolitan.hu email-címen érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján – a jogszabályban megjelölt keretek között -:


a) hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz; (15. cikk)
b) tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartam) illetően; (15. cikk)
c) bármikor visszavonhatja hozzájárulását; (7. cikk (3)
c) kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését; (16. cikk)
d) kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (17. cikk)
e) kérheti az adatok használatának korlátozását (18. cikk)
f), kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (20. cikk);
g) tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet (77. cikk).
Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. (Budapest, 1055 Falk Miksa utca 9-11.)
Jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Kapcsolat
Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel, kéréseivel kérjük, forduljon hozzánk a metujog.kapu@metropolitan.hu e-mail címen. 
Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségen válaszolunk.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020. december 7. napjától hatályos.

 

Prof. Dr. Bachmann Bálint DLA
rektor s.k.
Budapesti Metropolitan Egyetem

Kapcsolat az üzemeltetővel

A portált a Budapesti Metropolitan Egyetem üzemelteti.

Magán-munkaközvetőti engedély száma: BP/0701/9083-1/2017-1085.

Copyright © 2021 | Budapesti Metropolitan Egyetem